RSS

กิจกรรมงานประดิษฐ์

1. งานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยมีคุณค่าต่อนักเรียน  ท้องถิ่น  และประเทศชาติอย่างไร ?
2. การใช้ผักตบชวามาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?
3. การแกะสลักผักและผลไม้มีหลักการสำคัญอย่างไร ?
4. เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้ใบตองตานีในการทำถาดใบตองกลีบกุหลาบ ?
5. ถ้าต้องการให้งานใบตองมีความประณีตไม่เห็นรอยเย็บควรทำอย่างไร ?
6. นักเรียนจะนำความรู้เรื่องการร้อยมาลัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร ?
7. ถ้าต้องการเก็บมาลัยไว้ให้ได้นานควรทำอย่างไร ?
8. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้อย่างไร
9. ถ้าต้องการประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานประดิษฐ์  นักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง
10. การประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ให้ประสบความสำเร็จมีแนวทางอย่างไร ?

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: